Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προκηρύσσει θέσεις για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και παρακάτω αναφέρουμε βασικές πληροφορίες για το καθένα από αυτά. Για περισσότερα στοιχεία μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: www.uop.gr

 

«Ηθική Φιλοσοφία»

Το Διατμηματικό και Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική Φιλοσοφία», που διοργανώνουν τα τμήματα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 28-06-2013 μέχρι και 09-09-2013 στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ηθική Φιλοσοφία».

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών της Φύσης του Ανθρώπου. Γίνονται δεκτοί και υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλων Ιδρυμάτων.

Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.600 ευρώ (την έναρξη κάθε εξαμήνου 900,00 ευρώ).

 

«Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με  Κατεύθυνση: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία», που διοργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν από 9 Ιουλίου μέχρι και 27 Σεπτεμβρίου 2013 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, ύστερα από αξιολόγηση των αιτήσεων και συνέντευξη,  πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. των Φιλοσοφικών Σχολών, γενικότερα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, των Παιδαγωγικών Επιστημών, των Θεατρικών Σπουδών και της Θεολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομογενών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Γίνονται δεκτοί και υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλων Ιδρυμάτων.

Για τη φοίτηση απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται σε 3.600€, καταβλητέα σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις, η καθεμία πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου.

 

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για τη διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους», που διοργανώνουν τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Torino στην Ιταλία, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν από 15 Ιουλίου μέχρι και 6 Σεπτεμβρίου 2013 στη Γραμματεία του ΔΙ.Π.Μ.Σ.

Στο ΔΙ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, κατόπιν γραπτής εξέτασης, αξιολόγησης του φακέλου και προφορικής εξέτασης, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Ιατρικών και Νοσηλευτικών Σχολών, των Σχολών Διοίκησης, Οικονομίας, Τεχνολογίας και Αθλητισμού, των Σχολών Θετικών και Βιολογικών Επιστημών, καθώς και των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομογενών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τη φοίτηση στο ΔΙ.Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται σε 5.000€, καταβλητέα σε δύο ισόποσες δόσεις, η καθεμία πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε χειμερινού εξαμήνου.

«Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»

Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προκηρύσσει στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα», τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με συναφές γνωστικό αντικείμενο (π.χ. Τμημάτων Πληροφορικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τμήματα Θετικών Επιστημών – Μαθηματικών και Φυσικής, κλπ).

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 2.500€.

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας έως τις 30 Αυγούστου 2013, στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη.

 

«Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία-Global Political Economy»

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Τμήμα Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Κύπρου προκηρύσσουν ενενήντα (90) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014, στο Κοινό  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία-Global Political Economy». Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των κοινωνικών, πολιτικών οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων, νομικής και δημόσιας διοίκησης η άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων και β) από τα Τμήματα ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, το τελικό κόστος του Προγράμματος ανέρχεται σε 4.000€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 2 δόσεις. Το 50% καταβάλλεται με την εγγραφή του φοιτητή και το υπόλοιπο 50% πριν από την έναρξη του Β΄ Εξαμήνου Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση από 25 Ιουνίου 2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 στη Γραμματεία του Τμήματος.

Ο πρώτος κατάλογος επιτυχόντων θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 31/7/2013, για όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως και την Παρασκευή 26/7/2013.

 

 

Ελλαδικό
Xara Koulopoulou
Η Χαρά Κουλοπούλου είναι πτυχιούχος παιδαγωγός με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Έχει δημοσιεύσει για το Kalamata IN πολλά άρθρα ποικίλης θεματολογίας.