Το τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 πενήντα (50) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο «Ηθική Φιλοσοφία».

Οι σπουδές οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Τα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2017, είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη αλληλογραφία (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ με ημερομηνία μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2017) είτε με courier (ταχυμεταφορά) στην Γραμματεία του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική Φιλοσοφία».

Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο: eth-phil.kalamata.uop.gr

Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παλαιό Στρατόπεδο, Τ.Κ. 24.100, Καλαμάτα, τηλ. 27210-65128, e-mail: eth-phil@uop.gr , ιστοσελίδα του προγράμματος eth-phil.kalamata.uop.gr.

Την προκήρυξη και τις πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: eth-phil.kalamata.uop.gr/prok2017

Ελλαδικό