Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι τα κριτήρια και η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2021 – 2022 όπως ψηφίστηκαν με την υπ. αριθμ. 69/2021 απόφαση της 8ης συνεδρ/σης του Δ.Σ. Καλαμάτας, ορίζονται ως εξής:

  • Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους παιδικούς  και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2020-2021 ορίζεται η 10η-05-2021 και λήξης η 15η-06-2021.
  • Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα διατίθενται ηλεκτρονικά στο site του Δήμου Καλαμάτας και θα υποβάλλονται προς την Δ/νση Πρόνοιας Δήμου Καλαμάτας,  μέσω email  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου. (protokolo@kalamata.gr).

Τα έντυπα των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι γονείς θα μπορούν να τα αναζητήσουν  στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr), στην ενότητα:

Υπηρεσίες → Υπηρεσίες / Έντυπα και στην επιλογή Αιτήσεις για παιδικούς σταθμούς.

  • Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 της υπ.αριθμ.41087(ΦΕΚ/4249/5-12-2017τευχ.Β΄) ΚΥΑ, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.
  • Ειδικότερα στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό έτος  2021-2022, θα επαναλειτουργήσουν και βρεφικά τμήματα, θα γίνονται δηλαδή δεκτά βρέφη ηλικίας την (από 18 μηνών έως 2,5 ετών ) και παιδικά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).
  • Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Ηλεκτρονική αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού υπογεγραμμένη.                      

Β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου)

(Σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί και η χώρα καταγωγής τους δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκοµίσουν οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσηµη μετάφραση, καθώς και επίσηµο έγγραφο από την Πρεσβεία ή Προξενείο της χώρας, όπου θα βεβαιώνονται τα ανωτέρω).

Γ) Βεβαίωση υγείας του παιδιούσυμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο,καθώς και  συμπληρωμένη κάρτα με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

Δ).Βεβαίωση εργοδότη  και για τους δύο γονείς αν είναι εργαζόμενοι,                 

Στον Δημόσιο τομέα, Τ.Α. ή  Ν.Π.Δ.Δ. πρόσφατη βεβαίωση εργασίας

– Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη  και ένσημα/ ή εργόσημα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή αντίγραφο αναγγελίας   πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού (σε περίπτωση πρόσφατης αναγγελίας πρόσληψης επιβεβαίωση  εργασίας με προσκόμιση ενσήμων εντός τριμήνου)

        –  Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους:

  • Αντίγραφο της δήλωσης επιτηδεύματος στη  ΔΟΥ  καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοαπασχολούμενου

Ε). Εκκαθαριστικό σημείωμα και των δύο γονέων του οικονομικού έτους 2020. (Σε περιπτώσεις καθυστέρησης υποβολής, Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακού  εισοδήματος, για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/01/2020 έως 31/12/2020) και των δύο συζύγων έως της προσκομίσεων του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Το συνολικό εισόδημα αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 (5η γραµµή) του εκκαθαριστικού σημειώματος (Για τη συμπλήρωση του εισοδήματος αθροίζονται τα  συνολικά εισοδήματα και των δύο συζύγων).

Επειδή το εισόδημα αποτελεί κριτήριο µοριοδότησης, είναι επιθυμητή η τακτοποίηση των φορολογικών  δηλώσεων έως την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων εγγραφής- επανεγγραφής.

ΣΤ). Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ για τους άνεργους γονείς

Ζ).Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) του οικονομικού έτους 2020.  Αν οι γονείς φιλοξενούνται από κάποιο συγγενικό τους ή άλλο  πρόσωπο, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν και το Ε1 της φορολογικής δήλωσης του προσώπου που τους φιλοξενεί στην οποία αυτό θα αποδεικνύεται (ή λογαριασμός ΔΕΚΟ).

Η) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο κατά περίπτωση, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων εγγραφής

6.  Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, ή σχετική αίτηση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

 7. Για την επανεγγραφή του παιδιού απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα τροφεία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

 8. Τα τροφεία θα καταβάλλονται στο  πρώτο δεκαήμερο  του μήνα  στην Εθνική τράπεζα στην οποία ο Δήμος τηρεί λογαριασμό ή στο Ταμείο του Δήμου όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την  69 /2021  απόφαση της 8ης συνεδρ/σης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.             

Τα τροφεία καταβάλλονται κανονικά και ανεξαρτήτως παρουσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις εκτός από το μήνα Αύγουστο που οι Σταθμοί δεν λειτουργούν

Τα τροφεία καθορίζονται στο ποσό των 50,00 € για κάθε νήπιο ανεξαρτήτως εισοδήματος και για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από 40.001,00 € και άνω.

Μειωμένα τροφεία καταβάλουν:

  • Οι πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00 – 40.000,00 € μείωση 50%, ήτοι 25,00 € για κάθε νήπιο.
  • Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 15.000,00€ μείωση 50%,ήτοι 25,00€ για κάθε νήπιο.

Γ.  Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00 – 40.000,00€ μείωση      30%, ήτοι 35,00 € για κάθε νήπιο.

Απαλλάσσονται των τροφείων:

Α). Οι πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000,00 €.

Β). Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής)

Γ. )Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς.

Δ). Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.

Ε). Τα παιδιά που ο πατέρας είναι στρατιώτης.

 ΣΤ). Οικογένειες  με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.000,00 € (και δεν είναι δικαιούχοι voucher από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε),

9. Η λειτουργία των Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών διαρκεί πέντε ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και αρχίζει την 01η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.

–  Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και της 5ης Ιανουαρίου καθώς και από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

– Οι Σταθμοί επίσης διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου του Δήμου ή της Κοινότητας που λειτουργεί ο Σταθμός ή του εορτασμού Εθνικού Τοπικού γεγονότος.

– Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει από τις 7.00π.μ. και λήγει στις 4:00μ.μ.

10.Η επιλογή των παιδιών  θα γίνεται κατόπιν μοριοδότησης σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως έχουν καθοριστεί  σύμφωνα με την  69 /2021  απόφαση της 8ης συνεδρ/σης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

– Η Επιτροπή επιλογής συντάσσει πίνακες επιλογής βάσει μορίων οι οποίοι αναρτώνται στο site του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, τους οποίους και  υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση, σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενουμένων παιδιών.

11. Οι μητέρες ή κηδεμόνες που δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ (όταν εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.), υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά αίτηση (εφόσον δικαιούνται) μέσω eetaa.gr για τη διασφάλιση της εγγραφής (χωρίς καταβολή τροφείων).

Οι παιδικοί σταθμοί που θα λειτουργήσουν είναι οι εξής:

1.  Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 152721022371 ΠΑΙΔΙΚΑ & ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ                        
2.  Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΕΡΜΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ2721023229 ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ                                
3.  Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΤΕΝΤΑ)2721022279  ΠΑΙΔΙΚΑ & ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ          
4.  Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 12 ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ2721023039  ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ          
5.  Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 9 (ΕΝΑΝΤΙ ΕΦΟΡΙΑΣ)2721084221   ΠΑΙΔΙΚΑ & ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ          
6.  Ζ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ –ΠΑΡΑΛΙΑ2721082722   ΠΑΙΔΙΚΑ & ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ          
7.  Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ –ΒΕΡΓΑ2721041905ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ          

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Σημείωση: όλα τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα σε ένα αρχείο PDF.

Ελλαδικό