Ελλαδικό

Μια μεγάλη διάκριση για το Νοσοκομείο Καλαμάτας έκρυβε η πρόσκληση του ΚΑΠΕ, το οποίο σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Γερμανικό Φορέα Διεθνών Συνεργασιών, το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  προχωρούν στην επιλογή 2 δημόσιων κτηρίων σε όλη τη χώρα, τα οποία θα τρέξουν ύστερα από την απαιτούμενη μελέτη σκοπιμότητας στην υλοποίηση πιλοτικών έργων εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων αυτοπραγωγής μέσω ΑΠΕ (π.χ φωτοβολταικά συστήματα).

Κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης επιλέχθηκε το νοσοκομείο Καλαμάτας από το ΚΑΠΕ ως το δημόσιο κτήριο στη χώρα, για την υλοποίηση πιλοτικού έργου εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων αυτοπαραγωγής μέσω ΑΠΕ. Το νοσοκομείο Καλαμάτας  διεκδικεί με αξιώσεις, να τρέξει πιλοτικό project του ΚΑΠΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ευρωπαϊκούς Φορείς.

Από την πρώτη φάση αξιολόγησης των κτιρίων του δημόσιου τομέα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πιλοτικό έργο, προέκυψαν τα ακόλουθα:

Συνολικά, 46 φορείς, διαχειριστές δημόσιων κτιριακών εγκαταστάσεων, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. Η αξιολόγηση διενεργήθηκε στη βάση τεχνικών χαρακτηριστικών και των δεδομένων ενεργειακών καταναλώσεων και αναπτύχθηκε συγκριτική πολυκριτηριακή μεθολογία η οποία εξετάζει την επίδοση  των κτιριακών  εγκαταστάσεων σε κάθε κριτήριο και στη συνέχεια τις κατατάσσει με σειρά προτεραιότητας. Τα κριτήρια  που βαθμολογούνται  αφορούν στη δυνατότητα αξιοποίησης  του ισχύοντος σχήματος αυτοπαραγωγής ΑΠΕ μέσω ενεργειακού συμψηφισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη  διαθέσιμη ελεύθερη και ασκίαστη επιφάνεια της κτιριακής εγκατάστασης, τη μέση  ετήσια ηλεκτρική κατανάλωση της εγκατάστασης, την ηλικία της κτιριακής εγκατάστασης, την εποχικότητα της χρήσης της εγκατάστασης και, τέλος , τον  κοινωνικό αντίκτυπο που θα έχει η υλοποίηση του πιλοτικού έργου.

Από την αξιολόγηση, το νοσοκομείο Καλαμάτας εντάσσεται στις πέντε (5) κτιριακές εγκαταστάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία, όπως προέκυψαν από την εφαρμογή της συγκριτικής πολυκριτηριακής μεθοδολογίας που περνάνε στη δεύτερη φάση του έργου.

Ειδικότερα το Νοσοκομείο Καλαμάτας  έχει να παρουσιάσει ιδιαίτερα σημαντικό έργο στο τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης πόρων, αξιολογήθηκε θετικά και προτάθηκε ως μια από τις πλέον ενδεδειγμένες  περιπτώσεις δημόσιου κτηρίου για την υλοποίηση αυτού του πιλοτικού προγράμματος.