Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προτίθεται να λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών, το οποίο θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε κατόχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ουσιώδη συνάφεια αντικειμένου προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα αιχμής και να θέσουν τις βάσεις για την περαιτέρω ερευνητική τους ενασχόληση με την επιστήμη των υπολογιστών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. θα κληθούν να μελετήσουν ερευνητικά ζητήματα, να πειραματιστούν, να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των πειραμάτων τους. Πολλοί απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. συνεχίζουν την ερευνητική τους πορεία με εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

Στους στόχους του Π.Μ.Σ. συμπεριλαμβάνουμε την παροχή στους φοιτητές την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με τις πλέον πρόσφατες και καινοτόμες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη των υπολογιστών. Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχουμε στους φοιτητές τα κατάλληλα εφόδια γνώσεων και δεξιοτήτων για να εξελιχθούν σε ικανούς επιστήμονες και επαγγελματίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση –πέρα από τη μετάδοση της γνώσης – στην ανάπτυξη της κρίσης, της ερευνητικής διαίσθησης και της ικανότητας των φοιτητών να παρακολουθούν και να αφομοιώνουν τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη των υπολογιστών.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι τρία (3) εξάμηνα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. θα γίνουν δεκτοί συνολικά κατά μέγιστο αριθμό τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020.

Ελλαδικό