Σχολείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας διοργανώνει η “Φάος” ΚοινΣΕπ σε συνεργασία με την “Vellum Global Educational Services”, επιθυμώντας να συμβάλλει στη διάδοση της κοινωνικής οικονομίας μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Όλοι οι συμμετέχοντες του Σχολείου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, θα λάβουν δωρεάν την προνομιακή κάρτα μέλους της “Φάος”, η οποία δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων για εκπτώσεις και προσφορές, καθώς και προνόμια στις υπηρεσίες του “House by Phaos” και των Συμβούλων της “Φάος”

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ειδίκευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, το οποίο στεγάζεται στο διαδικτυακό Σχολείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας της “Φάος” ΚοινΣΕπ, απευθύνεται τόσο σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και οι οποίοι επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις άτυπες αποκτηθείσες γνώσεις στο αντικείμενο, όσο και σε ενήλικες ανέργους, εργαζόμενους ή επαγγελματίες κάθε ηλικίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε δημιουργήσουν βιώσιμες λύσεις, για κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα της τοπικής κοινότητας, μέσω της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από τις ενότητες του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες που πλαισιώνουν την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, αλλά και να ενημερωθούν για επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών Επιχειρήσεων που λειτουργούν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, θα ασκηθούν σε δεξιότητες που προστατεύουν και προωθούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, μειώνοντας το επιχειρηματικό ρίσκο και αυξάνοντας τις πιθανότητες κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης μιας κοινωνικής επιχείρησης.

Συμπερασματικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ειδίκευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα θα διευκολύνει τη συμμετοχή όσων πολιτών το επιθυμούν σε παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και οργανώνονται με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και των τοπικών κοινωνιών.

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ειδίκευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα θα καταστούν ικανοί να επιτύχουν τους διδακτικούς στόχους του προγράμματος. Δηλαδή, σε επίπεδο γνώσεων να:

διακρίνουν τις έννοιες της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και του κοινωνικού επιχειρηματία, εξηγούν το πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
ορίζουν τι είναι η Κοινωνική Επιχείρηση και τι είναι ο συνεταιρισμός εργαζομένων, ονομάζουν τις αρχές αλλά και τους φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, γνωρίζουν τι είναι το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, κατανοούν τι προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, αποκτήσουν γνώσεις για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, εξηγούν πως γίνεται η σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή ενός Συνεταιρισμού Εργαζομένων, προσδιορίζουν τα οφέλη χρήσης της ανάλυσης ανταγωνισμού, κατανοούν τις πηγές χρηματοδότησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, γνωρίζουν τι είναι το ταμείο κοινωνικής οικονομίας, αλλά και το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία (πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”), περιγράφουν το παρόν, αλλά και να προβλέπουν τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, επιλεγούν τη χρήση των κατάλληλων επιχειρηματικών εργαλείων.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων να:

αντλούν ιδέες κοινωνικής επιχειρηματικότητας από τις υφιστάμενες διεθνείς και εθνικές πρακτικές,
σχεδιάζουν ένα επιχειρηματικό πλάνο για την ίδρυση μιας επιχείρησης στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας,
εκπονούν έρευνες αγοράς και να συντάσσουν σχεδία marketing,
ελέγχουν και να συγκρίνουν χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης.

Σε επίπεδο στάσεων να:

ενθαρρύνουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς εργαζομένων,
στηρίζουν τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
συμμετέχουν στη δυναμική και το όραμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας,
διαμορφώνουν συνεταιριστικές ομάδες,
ιδρύσουν ή να συμμετέχουν σε μια ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
συνεργάζονται με άλλους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.
Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη του πιστοποιητικού «International Diploma in Social Economy and Entrepreneurship» μεσω της εξεταστικής μεθόδου examiny, που υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services.

Ελλαδικό